Toán: Wahrscheinlichkeitstheorie – Lý thuyết xác suất P1 (Các khái niệm mở đầu)

Đọc bài tiếp theo của Serie này: Toán: Wahrscheinlichkeitstheorie – Lý thuyết xác suất P2 (Phân phối đều rời rạc)

Chia sẻ bài viết trên

Tác giả

Bình luận của bạn

Nhận tài liệu tiếng Đức
miễn phí