Ngữ Pháp Tiếng Đức Trình Độ A2

40 cụm danh – động từ (Nomen-Verb-Verbindungen) quan trọng trong tiếng Đức

Để tìm hiểu về cụm danh - động từ trong tiếng Đức (được gọi là Nomen-Verb-Verbindungen hoặc Funktionsverbgefüge), trước hết chúng ta sẽ cần trả lời câu hỏi: Cụm …
Sách "Bài tập ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu" chính thức được phát hành!TÌM HIỂU