Toán: Wahrscheinlichkeitstheorie – Lý thuyết xác suất P2 (Phân phối đều rời rạc)

Đọc bài tiếp theo của Serie này: Toán: Wahrscheinlichkeitstheorie – Lý thuyết xác suất P3 (Phân phối siêu bội)

Tác giả

Bình luận của bạn