Spieltheorie: Lý thuyết trò chơi P1 (Trò chơi Thế lưỡng nan của người tù)

Đọc bài tiếp theo của Serie này: Spieltheorie: Lý thuyết trò chơi P2 (Trò chơi tĩnh)

Tác giả

Bình luận của bạn