Spieltheorie: Lý thuyết trò chơi P2 (Trò chơi tĩnh)

Đọc bài tiếp theo của Serie này: Spieltheorie: Lý thuyết trò chơi P3 (Trò chơi động)

Tác giả

Bình luận của bạn