Ngôn ngữ hình thức: Formale Sprache P8 (Automat hữu hạn đơn định)

Đọc bài tiếp theo của Serie này: Ngôn ngữ hình thức: Formale Sprache P9 (Automat hữu hạn không đơn định)

Tác giả

Bình luận của bạn