Toán: Wahrscheinlichkeitstheorie – Lý thuyết xác suất P4 (Phân phối nhị thức)

Đọc bài tiếp theo của Serie này: Toán: Wahrscheinlichkeitstheorie – Lý thuyết xác suất P5 (Phân phối Poisson)

Tác giả

Bình luận của bạn