Ngôn ngữ hình thức: Formale Sprache P13 (Các bước để chuẩn hóa 1 văn phạm phi ngữ cảnh – tiếp)

Đọc bài tiếp theo của Serie này: Ngôn ngữ hình thức: Formale Sprache P14 (Thuật toán CYK: Cocke–Younger–Kasami)

Tác giả

Bình luận của bạn